Privacy Policy de www.apmodelsmanagement.com

Această  Aplicație cuprinde anumite Date Personale a propriilor Beneficiari.

AP STUDIO MANAGEMENT S.R.L.

 

Titularul Tratării  de Date

Tipologia Datelor cuprinse

Printre Datele Personale cuprinse în această Aplicație, în mod autonom sau prin terți, se află: Cookie și Date de utilizat.

Detalii complete pe fiecare tipologie de date culese sunt furnizate în   secțiunile dedicate de acestă privacy policy sau prin intermediul textelor specifice informative vizualizate înainte de culegerea datelor însăși.

 Datele Personale pot fi furnizate liber de Beneficiar, sau în cazul Datelor de folosire , culese automat în timpul folosirii acestei Aplicații.
Toate  Datele cerute de această Aplicație sunt obligatorii și în lipsa acestora ar fi imposibil să furnizăm acest Serviciu.

În cazurile când această Aplicație indică anumite Date precum cele  facultatitive, Beneficiarii sunt liberi de a se abține de la  comunicarea acestor  Date, fără ca acest lucru să aibe consecințe asupra disponibilității serviciului sau asupra operativității acestuia.

Beneficiarii care ar avea dubii asupra acestor Date, sunt încurajați să contacteze  Titularul.
O eventuală utilizare de Cookie – sau alte instrumente de urmărire – din partea acestei Aplicații sau a Titularilor serviciilor oferite de terți utilizatori din această  Aplicație, unde nu este specificat în mod divers,  are ca finalitate furnizarea serviciului cerut de Beneficiar, pe lângă finalități ulterioare descrise în prezentul document și în  Cookie Policy, dacă este disponibil.

Beneficiarul își asumă responsabilitatea pentru   Datele Personale a terților, publicate sau împărtășite prin acestă Aplicație și garantează să aibe  dereptul să o comunice sau să o difuzeze, eliberând  Titularul de orice  responsabilitate către terți.

Modalitatea și locul de tratare a Datelor culese

Modalitate de tratare

Titularul  tratează Datele Personale a Beneficiarilor adoptând măsurile oportune de siguranță pentru a împiedeca accesul, divulgarea, modificarea sau distrugerea ne autorizată a  Datelor Personale.
Tratarea este efectuată prin  sisteme informatice și/sau telematice, cu modalități și logic corelate finalității indicate.

Pe lângă Titular, în anumite cazuri vor putea avea acces la Date o categorie de împuterniciți  care participă la organizarea sit-ului (personal administrativ, comercial, marketing , persoane legale, administratori de sistem)

Sau subiecți externi (precum furnizorii de servicii tehnice terți, curieri poștali, hosting provider, societăți informatice, agenție de comunicare), numai dacă e necesar, Responsabili de Tratare din partea Titularului. Lista actualizată a Responsabililor poate fi cerută întotdeauna de Titularul Tratării .

 

Locul

Datele sunt tratate la sediile operative a Titularului și în orice alt loc în care părțile angajate în tratare vor fi localizate. Pentru informații ulterioare contactați  Titularul.

Timpul

Datele sunt tratate în timpul necesar desfășurării serviciului cerut de Beneficiar, sau cerut de finaltățile descrise în acest document , și Beneficiarul poate cere întotdeauna întreruperea Tratării sau ștergerea Datelor.

Finalitatea  Tratării  Datelor culese

Datele Beneficiarului sunt culese pentru a permite Titlarului să furnizeze propriile servicii, precum penru următoarele finalități: Vizualizarea celor conținute din  plataforme externe și Interacțiune cu social network și plataforme externe.

Tipologiile de  Date Personale utilizate pentru fiecare finalitate sunt indicate în  secțiuni specifice din acest document document.

Detalii despre tratarea  Datelor Personale

Datele Personale sunt culese pentru următoarele finalități  utilizând următoarele servicii :

Interacțiuni cu social network și platforme externe

Interacțiuni cu  social network și plataforme externe

Acest tip de servicii permit efectuarea de  interacțiuni cu social network, sau cu alte platforme externe, direct de pe paginile acestei  Aplicații.
Interacțiunile și informațiile achiziționate  de această Aplicație sunt în orice caz supuse la impostații privacy ale Beneficiarului privind fiecare social network.

In cazul în care este instalat un serviciu de interacțiune cu social network, este posibil ca dealtfel ca și în cazul când Beneficiarii nu utilizează serviciul, acesta să culegă date de trafic privind paginile în care este instalat.

 

Buton și widget social de Tumblr (Tumblr Inc.)

Butonul și widget social de Tumblr sunt servicii de interacțiune cu social network Tumblr, furnizat de Tumblr Inc.

Date Personale culese: Cookie și Date de utilizare.

Locul tratării: USA – Privacy Policy

Vizualizarea conținutului de pe platforme externe

Vizualizarea conținutului de pe platforme externe

Acest tip de servicii permite vizualizarea conținutului găzduit pe platformele externe direct de pe paginile acestei  Aplicații și de a interacționa cu aceștia.

In cazul în care este instalat un serviciu de interacțiune cu social network, este posibil ca, și în cazul când Beneficiarii nu utilizează serviciu, acesta să culegă date de trafic privind paginile în care este instalat.

 

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps este un seviciu  de vizualizare de hărți gestionat de Google Inc. Care  permite acestei Aplicații să integreze acestea în propria pagină .

Date Personale culese: Cookie și Date de utilizare.

Locul tratării USA – Privacy Policy

 

Cookie Policy

Aceasstă Aplicație este utilizată de Cookie. Pentru a ști mai multe și pentru o informare detaliată poți consulta Cookie Policy.

Informații ulterioare despre tratare

Apărare în instanță

Datele Personale ale Beneficiarului pot fi  utilizate de Titularul aflat în instanță sau în fază propedeutică  la eventuala sa instaurare  pentru apărare de abuzuri în utilizarea acestei Aplicații sau de servicii conexe din partea Beneficiarului.

Beneficiarul declară că este în cunoștința ca Titularului i se pot cere să releve Datele de către autoritățile publice.

Informații  specifice

La cererea Beneficiarului, adăugând la informațiile conținute în această privacy policy, această Aplicație  ar putea furniza Beneficiarului informații suplimentare și contextuale privid serviciile specifice sau culegerea și tratarea  Datelor Personale.

Log de sistem și întreținere

Fiind necesară funcționării și intreț inerii , această Aplicație și unele eventuale servicii terțe utilizate de aceasta ar putea culege un Log de sistem, sau fișe care înregistrează interacțiunile și care pot conține și   Date Personale, precum adresa  IP Beneficiarului.

Informații ce nu sunt conținute în acest policy

Informații majore cu privire la tratarea  Datelor Personale pot fi cerute în orice moment de  Titularul  Tratării utilizând informațiile din contract.

Exercitarea drepturilor din partea Beneficiarilor

Subiecții la care se referă Datele Personale au dreptul ca în orice moment să obțină  confirmarea despre existența sau nu a  acestora de la Titularul Tratării, să cunoască conținutul și originea, de a verifica exactitatea , sau de a cere integrarea, anularea, actualizarea, rectificarea, transformarea  în forma anonimă sau blocarea Datelor Personale tratate care au încălcat legea , care se opun în orice caz, din motive legitime tratării. Cererile vor fi adresate Titularului Tratării .

 

 Această Aplicație nu suporta cererile “Do Not Track”.

Pentru a cunoaște dacă eventuale servicii  a unor terțe părți  le suportă  Beneficiarul este invitat să consulte

respectivele privacy policy.

 

Modificarea acestei privacy policy

Titularul  Tratării își  rezerva  dreptul de a face modificări prezentei privacy policy în orice moment prin publicarea adresată Beneficiarilor pe această pagină. Vă rugăm deci să consultați des această pagină, , luând ca punct de referire la data ultimei consultații modificarea indicată in fond.. În cazul în care nu se acceptă modificările aduse acastei privacy policy , Beneficiarul trebuie să înceteze utilizarea acestei Aplicții și poate cere Titularului Tratării să elimine propriile Date Personale, exceptând cazul când este dispus altfel, atunci precedentul privacy policy va continua să se le aplice Datelor Personale până în acel moment de culegere.

 

Informații despre această privacy policy

Titularul  Tratării Datelor este responsabil pentru această privacy policy, redactată , plecând de la ,modulele  puse la dispoziție de Iubenda și păstrate în serverul său .

Definiții și referiri legale

Date Personale (sau Date)

Costituie o dată personală orice informație privind o persoană fizică, identificată sau identificabilă, direct sau indirect prin referire la orice altă informație cuprinzând un număr de identificare personal.

Date de Utilizare

Sunt informații  culese in mod automatic din această Aplicație (sau din  aplicații de părți terțe  pe care acestă Aplicație e utilizată), printre care: adrese IP sau nume din domeniul computerelor utilizate de Beneficiar care se conectează cu această Aplicație, adresele notate URI (Uniform Resource Identifier), orariul cererii, metoda utilizată  pentru a supune vederea serverului, dimensiunea fișierului obținut în răspuns, codul numeric indicând starea răspunsului serverului(adică bun sfârșit, eroare, etc) țara de proveniență, caracteristicile browser-ului și sistemul operativ utilizat de vizitator, diverse conotații temporare a vizitei (ex. Timpul de ședere pe fiecare pagină) și detalii privind intinerariul urmat în interiorul Aplicației, cu referire la secvența paginilor consultate la parametrii privind sistemul operativ și mediul informatic al Beneficiarului.

Beneficiar

Individul care utilizează această Aplicație  , care trebuie să coincidă cu Interesatul sau să fie autorizat de acesta și a cărui date personale sunt obiectul tratării.

Interesat

Persoana fizică sau juridică la care se referă Datele Personale.

Responsabilul  Tratării (sau Responsabilul)

Persoana fizică sau juridică , administrația publică și oricare altă entitate, asociație sau organism competent  indicat de Titularul tratamentului Datelor Personale, conform cu cea ce este predispus în prezenta  privacy policy.

Titularul  Tratării (sau Titular)

Persoana fizică sau juridică, administrția publică și oricare altă entitate , asociație sau organism care concurează, chiar și unitar la alt titular, deciziile în ordinea finalității, modalitățile de tratare a datelor personale  și instrumentele folosite cuprinzând profilul de siguranță  privind funcționarea și funcția acestei Aplicații. Titularul tratării , exceptând cazul în care este prevăzut altfel, este proprietarul acestei Aplicații.

 

Această Aplicație

Instrumentul hardware sau software prin intermediul căruia sunt culese Datele Personale ale Beneficiarilor.

 

Cookie

O mică parte de date păstrate în interiorul dispozitivului Beneficiarului.

Referiri legale

Avizul Beneficiarilor europeni:prezenta informativă privacy este redactată conform respectării obligațiilor prevăzute de Art. 10 din Directiva nr. 95/46/CE, cât și a tot ce este prevăzut în  Directiva 2002/58/CE, actualizată de Directiva 2009/136/CE, in materie de Cookie.

 

Această informativă privacy privește numai această Aplicație

****************************************

 

 

 

 

Privacy Policy of www.apmodelsmanagement.com

This Application includes some Personal Data of the Beneficiaries.

AP STUDIO MANAGEMENT S.R.L.

 

Holder of the Data Processing

Typology of Data Included

Personal Information contained in this Application, either autonomously or through third parties, includes: Cookies and Data Usage.

Full details of each collected data typology are provided in the dedicated sections of this Privacy Policy or through specific informative texts viewed before the data collection.

 Personal Data may be provided freely by the Beneficiary or, in the case of Usage Data, automatically collected during the use of this Application.

All Data required by this Application are mandatory and in their absence it would be impossible to provide this Service.

In cases where this Application indicates certain Data such as facultative data, Beneficiaries are free to refrain from communicating such Data, without this having any implications for the availability of the Service or its operability.

Beneficiaries who have doubts about these Data are encouraged to contact the Holder.

An eventual use of Cookies – or other tracking tools – from this Application or the Service Holders provided by third-party users of this Application, where it is not specified in a variety of ways, has the ultimate purpose of providing the Service required by the Beneficiary, in addition to the goals subsequently described in this document and in the Cookies Policy, if available.

The Beneficiary assumes responsibility for the Third Party Personal Data published or shared through this Application, and guarantees having the right to communicate or disseminate it, releasing the Holder from any liability to third parties.

The Method and Location of Processing of the Collected Data

Treatment Method

The Holder shall process the Beneficiaries’ Personal Data by adopting the appropriate security measures to prevent unauthorized access to, the disclosure, modification, or destruction of Personal Data.

Processing is done by computer and / or telematic systems using methods and logically correlated to the indicated goal.

In addition to the Holder, in certain cases, the Data may be accessed by a category of empowered persons who participate in the organization of the site (administrative, commercial, marketing staff, legal persons, system administrators)

or external subjects (such as third-party technical service providers, postal couriers, hosting provider, IT companies, communications agency), only if necessary, Processing Officers of the Holder. The updated list of the Officers can always be requested by the Processing Holder.

 

 

Location

The data are processed at the Holder’s headquarters and at any other location where the parties engaged in the processing will be located. For further information, please contact the Holder.

Time

 The data are processed during the time required to perform the Service requested by the Beneficiary, or required by the goals described in this document, and the Beneficiary may always request the interruption of the Processing or the deletion of the Data.

 

The Goal of Processing the Data Collected

The Beneficiary’s data are collected to allow the Holder to provide its own services, such as the following: Visualization of the contents of external platforms, and Interaction with social networks and external platforms.

The Typologies of Personal Data used for each goal are indicated in the specific sections of this document.

 

 

Details on Personal Data Processing

 Personal data are collected for the following goals using the following services:

Interactions with social networks and external platforms

 

Interactions with social networks and external platforms

This type of service allows interactions with the social networks, or with other external platforms, directly from the pages of this Application.

Interactions and information acquired by this Application are in any case subject to the Beneficiary’s privacy policies for each social network.

If a social network interaction service is installed, it is also possible that when the Beneficiaries do not use the service, they collect traffic data on the pages where it is installed.

 

Tumblr social button and widget (Tumblr Inc.)

The Tumblr social buttons and widgets are interaction services with Tumblr, provided by Tumblr Inc.

Personal data collected: Cookies and Usage Data.

Place of processing: USA – Privacy Policy

Content viewing on external platforms

 

Content viewing on external platforms

This type of service allows the viewing of the content hosted on external platforms directly from the pages of this Application and allows interactions with them.

If a social network interaction service is installed, it may collect traffic data on the pages where it is installed even if Beneficiaries do not use the service.

 

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps is a map viewer service managed by Google Inc. which allows this Application to integrate it into its own page.

Personal data collected: Cookies and Usage Data.

Place of processing – USA – Privacy Policy

 

Cookies Policy

This Application uses Cookies. For more detailed information, please see the Cookies Policy.

Further Information on the Processing

Defense in court

The Beneficiary’s Personal Data may be used by the Holder under prosecution or under investigation for any abuses related to the use of this Application or related services by the Beneficiary.

The Beneficiary declares that it is aware that the Holder may be required to disclose the Data to public authorities.

 

Specific Information

At the request of the Beneficiary, by adding to the information contained in this Privacy Policy, this Application may provide the Beneficiary with additional and contextual information about the specific services, or the collection and treatment of Personal Data.

 

System Log and Maintenance

Being required for operation and maintenance, this Application and some third-party services used by it may collect a System Log or files that record interactions, and which may also contain Personal Data, such as the Beneficiary’s IP address.

 

Information Not Contained in this Policy

Major information on the processing of Personal Data may be requested at any time by the Processing Holder using the contract information.

 

Exercise of Rights by Beneficiaries

Subjects to whom Personal Data refer to are entitled at any time to obtain confirmation of their existence from the Processing Holder, to know the content and origin, to verify the accuracy, or to request the integration, cancellation, updating, correction, transformation anonymously or blocking of processed Personal Data that violated the law, which in any case opposed the processing legitimately. Such  requests shall be addressed to the Processing Holder.

 

This Application does not support “Do Not Track” requests.

In order to know if any third-party services are supported, the Beneficiary is invited to consult those Privacy Policies.

 

Change of this Privacy Policy

The Processing Holder reserves the right to make changes to this Privacy Policy at any time by publishing a notice addressed to the Beneficiaries on this page. Please refer to this page as often as possible, taking as a reference point the time of the last consultation. If the changes to this Privacy Policy are not accepted, the Beneficiary must cease to use this Application, and may require the Processing Holder to delete his/her own Personal Data, unless otherwise agreed, then the previous Privacy Policy will continue to apply to the Personal Data up to that time of collection.

 

Information About This Privacy Policy

The Data Processing Holder is liable under this Privacy Policy, drafted, starting from the modules provided by Iubenda and kept on its server.

Definitions and Legal References

Personal Data (or Data)

Personal data means any information about a natural person, identified or identifiable, directly or indirectly by reference to any other information including a personal identification number.

Usage data

Information automatically collected from this Application (or from third-party applications on which this Application is used), i.e., IP addresses or names of the computer used by the Beneficiary to connect to this Application, URIs (Uniform Resource Identifier), application timing, the method used to submit the server view, the size of the file obtained in the response, the numeric code indicating the state of the server response (i.e., good end, error, etc.), the country of origin, browser characteristics and the operating system used by the visitor, various temporary connotations of the visit (e.g., stay time on each page), and details of the path followed within the Application, with reference to the sequence of pages consulted on the Beneficiary’s operating and informational system.

 

Beneficiary

The individual using this Application, which must coincide with the Interested Party or be authorized by it, and whose Personal Data are subject to processing.

 

Interested Party

The natural or legal person to whom the Personal Data.

 

Person Responsible for Processing (or Person Responsible)

Natural or legal person, public administration or any other entity, association or body designated by the Personal Data Processing Holder, in accordance with the provisions of this Privacy Policy.

 

Processing Holder (or Holder)

Natural or legal person, public administration or any other entity, association or body that, together with any other holder, make decisions regarding the goals, the manner of processing personal data and the instruments used, including the profile of security, in relation to the operation and use of this Application. Unless otherwise specified, the Processing Holder is the owner of this Application.

 

 

This Application

The hardware or software tool through which the Beneficiaries’ Personal Data is collected.

 

Cookies

A small amount of data stored inside the Beneficiary’s device.

Legal references

Opinion of the European Beneficiaries: This Privacy Policy is drafted in compliance with the provisions stipulated in Art. 10 of Directive no. 95/46/EC, and Directive 2002/58/EC, updated by the Directive 2009/136/EC on Cookies.

This Privacy Policy applies only to this Application.

****************************************

 

 

 

 

Privacy Policy di www.apmodelsmanagement.com

Questa applicazione contiene alcuni dati personali dei suoi beneficiari.

AP STUDIO MANAGEMENT S.R.L.

 

Titolare del Trattamento dei Dati

Tipologie di Dati raccolti

Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie e Dati di utilizzo.

Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi.
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall’Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti automaticamente durante l’uso di questa Applicazione.
Tutti i Dati richiesti da questa Applicazione sono obbligatori e, in mancanza del loro conferimento, potrebbe essere impossibile per questa Applicazione fornire il servizio. Nei casi in cui questa Applicazione indichi alcuni Dati come facoltatitivi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del servizio o sulla sua operatività.
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il Titolare.
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questa Applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il servizio richiesto dall’Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy, se disponibile.

L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

 

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti

Modalità di trattamento

Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.

Luogo

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.

Tempi

I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.

 

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come per le seguenti finalità: Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne e Interazione con social network e piattaforme esterne.

Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche di questo documento.

 

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali

I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:

    Interazione con social network e piattaforme esterne

Questo tipo di servizi permettone di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questa Applicazione.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Pulsante e widget sociali di Tumblr (Tumblr Inc.)

Il pulsante e i widget sociali di Tumblr sono servizi di interazione con il social network Tumblr, forniti da Tumblr Inc.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

 

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

 

Cookie Policy

Questa Applicazione fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per un’informativa dettagliata, puoi consultare la Cookie Policy.

 

Ulteriori informazioni sul trattamento

Difesa in giudizio

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell’utilizzo di questa Applicazione o dei servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i Dati su richiesta delle pubbliche autorità.

 

Informative specifiche

Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa Applicazione potrebbe fornire all’Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali.

Log di sistema e manutenzione

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.

Informazioni non contenute in questa policy

Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.

Esercizio dei diritti da parte degli Utenti

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.

Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”.
Per conoscere se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportano, l’Utente è invitato a consultare le rispettive privacy policy.

Modifiche a questa privacy policy

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti.

Informazioni su questa privacy policy

Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy, redatta partendo da moduli predisposti da Iubenda e conservati sui suoi server.

  Definizioni e riferimenti legali

Dati Personali (o Dati)

Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Dati di Utilizzo

Sono le informazioni raccolte in maniera automatica da questa Applicazione (o dalle applicazioni di parti terze che questa Applicazione utilizza), tra le quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.

Utente

L’individuo che utilizza questa Applicazione, che deve coincidere con l’Interessato o essere da questo autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.

Interessato

La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali.

Responsabile del Trattamento (o Responsabile)

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto dalla presente privacy policy.

Titolare del Trattamento (o Titolare)

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in relazione al funzionamento e alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il proprietario di questa Applicazione.

Questa Applicazione

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali degli Utenti.

Cookie

Piccola porzione di dati conservata all’interno del dispositivo dell’Utente.

Riferimenti legali

Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie.

 

Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questa Applicazione.